 کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

اعضای گروه:

 . دکتر محسن فرهادی نژاد (رئیس)

 . دکترمحمد رحیمی (دبیر کارگروه)

 . دکتر زهرا مروج (عضو)

 . دکتر احسان برهانی (عضو)

 . دکتر علیرضا اصغری (عضو)