 کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه

اعضای گروه:

 . دکتر محسن فرهادی نژاد (رئیس)

 . دکتر سکینه جعفری (دبیر کارگروه)

 . دکتر فرزین یغمایی (عضو)

 . دکتر مهدی پروینی (عضو)

 . دکتر علی مالکی (عضو)