اعضای شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت

 اعضای شورا شامل اعضای حقوقی و حقیقی می باشند که بر اساس آیین نامه توسط رئیس دانشگاه منصوب می شوند.

اعضای حقوقی شورا:

دکتر مسعود نصیری زرندی (ریاست دانشگاه)

دکتر فرزین یغمایی )معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه(

دکتر فرشاد ورامینیان (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

دکتر سیف الله سعدالدین (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه)

دکتر بهروز گل­ محمدی (معاون دانشجویی دانشگاه)

دکتر فرامرز هرمزی (سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع اقتصادی)

دکتر محسن فرهادی نژاد (رئیس گروه، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه)


اعضای حقیقی شورا:


دکتر علی نقی خرمیان (استاد دانشکده فیزیک)

دکتر علی خیرالدین (استاد دانشکده مهندسی عمران)

دکتر نیما امجدی (استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)

دکتر عظیم الله زارعی (دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری)