معرفی افراد

  مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه: دکتر محسن فرهادی نژاد

کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه: اسماعیل شاهب