معرفی گروه
رشد وتوسعه پایدار هر سازمانی مرهون ارزیابی، تجزیه و تحلیل و انجام اقدامات لازم در زمینه عملکرد و بهبود کیفیت است. در همین راستا گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه سمنان با هدف نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور و تدوین و اجرای برنامه های بهبود کیفیت از آذر ماه 1397 در حوزۀریاست دانشگاه به عنوان یک واحد مستقل تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود.

اهداف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها:

تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها
- نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه
- ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه
- نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و
اجتماعی، دانشجویی و اجرائی مؤسسه
- افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
- ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی مؤسسه
- تقویت زمینه های پاسخگویی مؤسسه به ذی نفعان داخلی و بیرونی
- ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند مؤسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی منطقه ای و بین المللی

وظايف و اختيارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

- نظارت و ارزيابي مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعيين ميزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و اجتماعي، دانشجويي و اداری مالی و پشتیبانی
- هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع دانشگاه
- نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
- تشكيل كارگروه های تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت با هماهنگي ریيس دانشگاه
- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، آئين نامه ها و دستوالعمل ها در تمام حوزه های فعاليت دانشگاه
- مدیریت امور ارزيابي دروني واحدها و گروه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه
- پي گيري و تحقق اقدامات ناشي از ارزيابي هاي دروني و بيروني دانشگاه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملكرد معاونت ها، واحدها و گروه های كاري دانشگاه
- فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزيابي بيروني توسط نهادهاي تخصصي دولتي و غيردولتي
- ارزیابی و ارائۀگزارش عملکرد واحدهای سازمانی (مؤسسه) دانشگاه شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشي، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)
- ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت‌علمی) و واحدهاي فناور
- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
- همکاری و هماهنگي لازم براي انجام ارزيابي توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هيأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
- پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های دانشگاه براساس گزارش های نظارت و ارزیابی‌
- دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر ماده ۲ آیین نامه نظارت (1396/05/22) و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت
- تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح ها و برنامه های دانشگاه
- تحلیل و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعيين ظرفيت پذيرش واحدهاي فناور و نظارت بر خروج واحدهاي مذكور، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و پژوهشي و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه و ارائه آن به شورا
- توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران دانشگاه و واحدهاي فناوري در حوزه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
- سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول می شود
.