وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

  وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه عبارتند از:

 

هدایت و راهبری فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس مؤسسه


بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه


ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس مؤسسه


تنظیم و تصویب دستورالعمل های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه


بررسی گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها ، دانشکده ها، واحد ها و گروه های کاری مؤسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر ، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت


بررسی و ارزیابی طرح ها و سیاستهای راهبردی ، توسعه رشته ها ، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای مؤسسه (شورای دانشگاه)